درباره ما

مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود

تلفن تماس: ۴۲۵۶۵۳۰۰ – ۴۲۵۶۵۲۶۳ – ۴۲۵۶۵۵۶۰

آدرس پستی: لنگرود – خیابان شهید دهگان