جلسه بررسی پروژه مهر

جلسه بررسی پروژه مهر ,طرح های انجام گرفته ویا درحال انجام شامل آسفالت قسمتی از حیاط مدرسه ,رنگ آمیزی نمازخانه ونصب پرده, رنگ آمیزی دیوارحیاط مدرسه جهت طراحی وخطاطی وهمچنین تعمیر پله های ورودی و…