کارنامه فردی نیمه شهریور تا نیمه مهر پیش دانشگاهی منتشر شد

کارنامه فردی دانش آموزان پیش دانشگاهی از نیمه شهریور تا نیمه مهر ۹۶ در سامانه اطلاع رسانی نتایج آزمون های پیش دانشگاهی منتشر شد، دانش آموزان می توانند جهت اطلاع به صفحه شخصی خود مراجعه کنند. در خصوص تغییر رمز ورود به سامانه و دانش آموزان جدید به سایت مرکز مرجعه کنید.