اولین نشست شورای دانش آموزی با حضور اعضاء جدید

« اولین نشست شورای دانش آموزی با حضور اعضاء جدید در دفتر کار معاونت پرورشی . یک شنبه مورخه ۷ آبان ماه ۹۶ . اهم مصوبات در این جلسه انتخاب رئیس و نائب رئیس ، تعیین کمیته ها و تعیین زمان جلسه بعدی شورا »

برگزاری جلسه شورای معاونین در صبح روز شنبه مورخه ۹۶/۸/۶

« برگزاری جلسه شورای معاونین در صبح روز شنبه مورخه ۹۶/۸/۶ در دفتر کار مدیر محترم مرکز . اهم برنامه این نشست ، بررسی فعالیت های انحام شده در هفته گذشته و اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی در هفته جاری »