برگزاری جلسه ی اعضاء کمیته ی ورزشی شورای دانش آموزی

«برگزاری جلسه ی اعضاء کمیته ی ورزشی شورای دانش آموزی با جناب آقای گلناز مربی محترم ورزش در مرکز . امروز ۸ آبانماه ۹۶ » در ذیل به اهم مصوبات این جلسه توجه بفرمایید : ✨✨اهم مصوبات جلسه ی فوق که با حضور معاون پرورشی مرکز به تصویب رسید به شرح ذیل است : « […]