طرح دفتر نمره هوشمند در مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود

دفتر نمره هوشمند به صورت ۹۰ درصدی در متوسطه اول عملی شده است و به زودی تمام پایه ها را هم در بر خواهد گرفت، طی جلساتی که با دبیران محترم و دانش آموزان برگزار شد موارد تئوری این طرح تا حد امکان بیان شده است. جزئیات این طرح در آینده منتشر خواهد شد.