موفقیت

افکار خودمون رو تغيير بدهيم تا زندگيمون تغيير کنه . نگوییم من نمی‌توانم از پس این کار برآیم بلکه به خود بگوییم من چگونه می‌توانم از پس این کار برآیم؟