حضور آقایان امیر محمد نوروزی و علیرضا آذر ارجمند از دانش آموزان مرکز

« حضور آقایان امیر محمد نوروزی و علیرضا آذر ارجمند از دانش آموزان مرکز و از جمله قبولشدگان در رشته ی پزشکی در بین عزیزان دانش آموز متوسطه ی اول » امروز ۲۷ آبان ماه ۹۶ .