نمايشگاه کتاب رشت

اقدام فرهنگي و زيباي دانش آموزان مرکز و اعزام نمايندگاني از هر کلاس به همراه مدير محترم ، به نمايشگاه کتاب رشت ، جهت خريد کتاب براي کلاسهاي مربوطه ي خويش .😄👏👏 لازم به ذکر است اين آموزشگاه در نظر دارد-در راستاي بسط فرهنگ مطالعه و کتابخواني – کتابخانه اي کوچک در هر کلاسي تعبيه […]