آخرین نشست شورای دانش آموزی در ترم اول

« آخرین نشست شورای دانش آموزی در ترم اول .اهم مصوبات الف: تقدیر چندتن ازفعالین بهداشت مرکز در صبحگاه روز چهارشنبه ب: برگزاری جشن استقبال از شب یلدا در همان روز. دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۹۶ دفتر معاونت پرورشی