حضور جناب آقاي دکتر محمدي (جراح و داندان پزشک)از اولياء محترم دانش آموز پايه ي هشتم

“حضور جناب آقاي دکتر محمدي (جراح و داندان پزشک)از اولياء محترم دانش آموز پايه ي هشتم ، جهت معاينه ي دانش آموزان متوسطه ي اول . دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶ “