جلسه ی شورای دانش آموزی با حضور اعضاء اصلی این شورا

« جلسه ی شورای دانش آموزی با حضور اعضاء اصلی این شورا در دفتر کار معاونت پرورشی . اهم مباحث مطرح شده در این جلسه ، بیشتر حول محور پیگیری های مصوبات انجام نشده ی قبل بوده است . سه شنبه زنگ تفریح دوم »