حضور جناب آقاي دکتر” آريانا” روانشناس و استاد دانشگاه در بين جمعي از اولياء محترم

حضور جناب آقاي دکتر” آريانا” روانشناس و استاد دانشگاه در بين جمعي از اولياء محترم دانش آموزان متوسطه اول.در راستاي طرح پايش سلامت که جناب آقاي دکتر نظام دوست و همکارانش بر عهده دارند. قبل از ديدار با اولياء اين دانش آموزان ، جناب آقاي دکتر آريانا در ارتباط با ايجاد مهارتهاي تحصيلي با اين […]