برنامه مشاوره برنامه ریزی برای تعطیلات نوروزی و نحوه مطالعه موثر

“برنامه مشاوره- برنامه ریزی برای تعطیلات نوروزی و نحوه مطالعه موثر در ایام نوروز ، ويژه ي دانش آموزان پيش دانشگاهي .” يک شنبه ۲۰ اسفندماه ۹۶ سالن امور تربيتي کانون زينبيه (س)”