حضور دو تن از دانشجويان پزشکي آقايان نوروزي و آذر ارجمند در بين دانش آموزان پيش دانشگاهي

حضور گرم و صميمي دو تن از دانش جويان رشته ي پزشکي آقايان :نوروزي و آذر ارجمند در بين دانش آموزان پيش دانشگاهي و انتقال تجربياتشان به اين عزيزان.