دانش آموزان پيش دانشگاهي و تعدادي از دانش آموزان پايه در حال صرف صبحانه در طرح اعتکاف علمي

✨ دانش آموزان پيش دانشگاهي و تعدادي از دانش آموزان پايه در حال صرف صبحانه در طرح اعتکاف علمي. به شکر خدا امروز دهمين روزي است که اين عزيزان طرح مطالعاتي خويش را به خوبي و قوت سپري مي نمايند.👌💐