تربيت

تربيت: ✅ به فرزندانمان براي تلاش هايش پاداش دهيم، نه برای نتيجه ي تلاش هايشان. 👈 اينگونه، مي توانيم آنان را “تلاش گرا” تربيت كنيم ، نه “نتيجه گرا”.