تشکيل شوراي دانش آموزي

🔹🔸🌷🔹🔸 تشکيل شوراي دانش آموزي، در روزهاي يکشنبه ودوشنبه۱۹ و۲۰فروردين در زنگهاي تفريح دوم. موضوعات مطرح شده در جلسه(نحوه ي اردوي تفريحي ، برگزاري اختتاميه المپيادورزشي و.. ) ✨💫💐🌷✨💫💐🌷

نصب قفسه کتابخانه در کلاسها

  🔹🌷🔸🔹🌷🔸 يکي از پيشنهادات بجا و زيباي اعضاء محترم شوراي دانش آموزي در سال گذشته تخصيص يک قفسه ي کتابخانه ي کوچک براي کل کلاسهاي مرکز بود. 🔹🔸 که اين پيشنهاد در جلسه شوراي مدرسه طرح و کليت آن تصويب شد منتها مقرر گرديد در خصوص شيوه ي اجرايي آن ، يک رايزني هم […]