تشکيل شوراي دانش آموزي

🔹🔸🌷🔹🔸
تشکيل شوراي دانش آموزي، در روزهاي يکشنبه ودوشنبه۱۹ و۲۰فروردين در زنگهاي تفريح دوم. موضوعات مطرح شده در جلسه(نحوه ي اردوي تفريحي ، برگزاري اختتاميه المپيادورزشي و.. )
✨💫💐🌷✨💫💐🌷

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.