بازديد سرگروه پرورشي منطقه سرکار خانم قرباني نژاد و آقايان يحيي پور و آشفته پور

🔹🔸🔹🔸 بازديد سرگروه پرورشي منطقه سرکار خانم قرباني نژاد و آقايان يحيي پور و آشفته پور از نحوه ي عملکرد فعاليت هاي پرورشي در مرکز . يک شنبه ۲۶ فروردين ماه” ✨💐🌷✨💐🌷