موفقيت

🍃موفقيت: سرنوشت توسط کفش‌هایی که پوشیده‌ایم رقم نمی‌خورد بلکه به قدم‌هایی که بر می‌داریم وابسته است…! 🔹💐🔸🔹💐🔸