انسانهای بزرگ خود را می سازند

انسان های بزرگ نه خود را گم میکنند و نه خود را پیدا میکنند؛ آنها خود را می سازند … ما انسان ها در جهت رسیدن به خودساختگی بی کم و کاست نیاز به مقوله ای به نام خودباوری داریم که اگر راه های خودباوری را یکی پس از دیگری به پایان رسانیم، در واقع […]