اولین جلسه ی شورای دبیران

شنبه مورخه ی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ اولین جلسه ی شورای دبیران بعد از نماز مغرب و عشاء ( ده دقیقه به ۷ )در دفتر کار مدیر محترم این آموزشگاه برگزار گردید بعد از قرائت قرآن جناب آقای اجاق زاده مدیر آموزشگاه نکات مهمی را در ارتباط با مسائل آموزشی ، تربیتی و مالی مرکز بیان […]