توزیع اولین مرحله ی مکمل ویتامین D

صبحگاه صبح روز یک شنبه مورخه ۲۲-۷-۹۷ اولین مرحله ی مکمل یاری با ویتامین دی بین دانش آموزان مرکز توزیع گردید . در این صبحگاه ضمن بیان پیشگیری و کنترل کمبود این ویتامین و اثرات ناشی از آن ، توصیه های مهمی در خصوص مصرف بهینه ی آن نیز ذکر گردید.