اولین جلسه ی شورای دانش آموزی در سال ۹۷

این جلسه در روز شنبه – پنجم آبان ماه ۹۷ – در زنگ تفریح دوم در دفتر کار معاونت پرورشی برگزار گردید . مهمترین اقدام در این جلسه تبیین وظایف کمیته های و عضویت اعضاء درآن بوده است که هر عضو به تناسب علاقه ی خویش انتخاب نمودند .